Park Hotel Hokovce

Reklamačný poriadok

Park Hotel Hokovce

Reklamačný poriadok


poskytovateľa služieb: Štefan Píri PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, 935 84 Hokovce
IČO: 36563986  DIČ: 2021887560  IČ DPH: SK 2021887560
zápis v reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel s.r.o., vložka č. 15199/N
názov prevádzky: Park Hotel  , Hokovce 222, 935 84 Hokovce

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka v platnom
znení, § 411 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary a služby
predávané poskytovateľom služieb Štefan Píri PÍRITRANS, s.r.o., (ďalej len „poskytovateľ“)
vo svojich zariadeniach, v súlade s predmetom jeho činnosti spotrebiteľom (ďalej len
„kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).
2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov poskytovateľa ako
predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka.
3. Osobným prevzatím tovaru alebo poskytnutej služby spotrebiteľ súhlasí s reklamačným
poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
4. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti
za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania
odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku,
vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
jej odôvodnené zamietnutie.

Čl. II
Práva spotrebiteľa

1. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie,
náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a
ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a obci pri
porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
2. Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v
spotrebiteľských zmluvách, ktorými sú zmluvy uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka)
alebo Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým
znakom je, že sa uzatvárajú vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah
zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje; aj na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli
uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka, sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
3. Spotrebiteľ sa môže proti porušiteľovi domáhať na súde ochrany svojho práv, proti
porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa.

Čl. III.
Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný
a) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je
predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak
spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
c) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny
d) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
e) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
f) dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania
výrobkov určené výrobcom alebo právnym predpisom tak, aby nedošlo k ich
znehodnoteniu,
g) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
h) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich
bezpečné použitie.
2. Predávajúci nesmie spotrebiteľovi
a) ukladať povinnosť bez právneho dôvodu,
b) upierať práva v zmysle čl. II. Tohto reklamačného poriadku a § 3 zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
3. Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo
inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho
prevádzkových možnostiach; nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na
predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ
nespĺňa podmienky na kúpu podľa právnych predpisov.
4. Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s
uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa
nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania
spotrebiteľovi.
5. Predávajúci nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené,
neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o
vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach, pričom za
klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie
takých výrobkov s cieľom ponuky alebo predaja.
6. Predávajúci je povinný dodať tovar alebo poskytnúť službu:
a) v deň, ktorý je v zmluve určený alebo určený spôsobom určeným v zmluve
b) kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve stanovená alebo určená v zmluve,
ibaže zo zmluvy alebo z účelu zmluvy, ktorý bol predávajúcemu známy pri
uzavretí zmluvy vyplýva, že dobu dodania v rámci tejto lehoty určuje kupujúci.
c) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktorej sa má tovar dodať,
plynúť odo dňa uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť
určité povinnosti ešte pred dodaním tovaru (napr. zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť alebo zabezpečiť jej zaplatenie),
začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.Čl. VI
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec alebo poskytnutá služba pri
prevzatí kupujúcim.
2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar alebo sa oboznámiť s obsahom poskytovanej služby
najneskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare alebo poskytnutej službe, pričom
sa prihliadne na povahu tovaru alebo poskytnutej služby.
3. Ak kupujúci tovar alebo poskytovanú službu neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal
v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare alebo poskytnutej službe, môže uplatniť
nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar
alebo poskytnutá služba už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
4. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
5. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná
nižšia cena.
6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
7. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v
dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
8. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar alebo službu pri jeho prevzatí a
reklamovať zjavné vady.
9. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru alebo služby, a to
najmä:
množstevný a sortimentný rozdiel,
znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.),
nekvalitne poskytovaná služba.
10. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná
nápravu formou výmeny tovaru, odstránením reklamovanej vady služby alebo vrátením
alebo znížením kúpnej ceny.
11. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je
neoprávnená.
12. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
a) o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, iba že sa vady týkajú
vlastnosti tovaru, alebo poskytnutej služby, ktoré mal alebo mala mať podľa zmluvy.
b) zákazník spôsobil vadu tovaru alebo poskytnutej služby sám,
c) zákazník pred prevzatím tovaru alebo služby o vade tovaru alebo služby vedel, resp.
bol na vadu alebo vadnú službu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu
alebo vandú službu poskytnutá zľava z ceny tovaru alebo služby;
d) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným
používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
e) boli porušené ochranné plomby na tovare,
f) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
g) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má
tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
h) vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
i) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným
používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom,
nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

Čl. V
Nebezpečenstvo škody na tovare alebo poskytnutej službe

1. Nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 2 Obch.zák.) prechádza na kupujúceho v
čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu
predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar
neprevezme.
2. Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je predávajúci, prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa
v tomto čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci
vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto
možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa
o nej.
3. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste
na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na
tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť
predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi
v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa
tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že
predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na
prechod nebezpečenstva škody na tovare.
4. Nebezpečenstvo škody na tovare určenom podľa druhu a kupujúcim neprevzatom však
neprechádza na kupujúceho, dokiaľ tovar nie je jasne vyznačený na účel zmluvy
označením na tovare alebo prepravnými dokladmi alebo určený v správe zaslanej
kupujúcemu alebo inak vymedzený.
5. Strany si môžu dohodnúť, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza pred dobou
uvedenou v § 455 až 458 Obch. zák. len pri tovare jednotlivo určenom alebo pri tovare
určenom podľa druhu, ak tento tovar je v čase prechodu nebezpečenstva škody
dostatočne oddelený a odlíšený od iného tovaru toho istého druhu.
6. Ak sa tovar v čase uzavretia zmluvy už prepravuje, prechádza nebezpečenstvo škody na
tovare jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak však predávajúci pri uzavretí zmluvy
vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal vedieť, že už došlo ku škode na
tovare, znáša túto škodu predávajúci.
7. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá
vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku
porušenia povinnosti predávajúceho.
8. Účinky odseku 1 tohto článku nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať
dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. VI.
Záručná doba

1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
2. Záručná doba je 24 mesiacov.
3. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na
použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
4. Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej
dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
5. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné
predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa
môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
6. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou
(záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať
daňový doklad o kúpe.
7. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchle kazia, musia sa uplatniť
najdlhšie v deň nasledujúci po kúpe a pri použitých veciach najdlhšie do šiestich mesiacov
po ich kúpe; inak práva zaniknú.

Čl. VII
Plynutie záručnej doby

1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.
2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe.
3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť
najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
4. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24
mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.
5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po
skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je
povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní
opravy a o dobe jej trvania.
6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. VIII
Vady odstrániteľné

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak spotrebiteľ reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada
existovala už v čase predaja.

Čl. IX
Vady neodstrániteľné

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť.
2. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však
kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád
vec riadne užívať.
3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci
resp. poskytnutie služby naviac.

Čl. X
Vec predávaná so zľavou

1. Ak vec alebo služba predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec alebo poskytnutá služba
má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci
právo na primeranú zľavu alebo poskytnutie adekvátnej služby naviac.
2. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je
však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Čl. XI
Uplatnenie práva

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená
alebo u ktorého bola poskytnutá služba.
2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste
predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u
podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
3. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji
veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

ČI. XII
Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

1. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv.
2. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
3. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie
reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na
určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoby.
4. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený
vybavovať reklamácie.
5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
6. Spotrebiteľ je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru alebo vadne
poskytnutej službe bez zbytočného odkladu po tom čo vadu alebo vadne poskytnutú
službu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni alebo preukázaním na vadne
poskytnutej služby.
7. Spotrebiteľ, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne
popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, aleboi akým spôsobom bola vadne
poskytnutá služba a odovzdá vadný tovar predávajúcemu.
8. V reklamačnom protokole uvedie spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu
(adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o
spôsobe vybavenia reklamácie.
9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo
odoslané vyrozumenie doručiť.
10. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým
účelom predloží spotrebiteľ daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku
dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne
vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom
predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre
prípad výmeny, zľavy z kúpnej ceny alebo poskytnutie adekvátnej služby naviac.
11. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list alebo pokladničný doklad je neplatný.
12. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so
zárukou.
13. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená,
reklamácia nebude môcť byť vybavená.
14. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
15. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu
je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do
tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ
rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak
reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na
odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo
výsledky odborného posúdenia preukázať.
16. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie
orgánu dozoru na nazretie.
17. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a
spôsobe vybavenia reklamácie.

ČI. XIII
Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania konateľom
spoločnosti.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

V Hokovciach , dňa 04. 01. 2013

Štefan Píri PÍRITRANS, s.r.o.
Štefan Píri konateľ

Rezervovať


Back to Top