Park Hotel Hokovce

Projekt

Park Hotel Hokovce

Projekt ZO ŠF

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Európsky sociálny fond

www.esf.gov.sk

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Sociálna a implementačná agentúra

www.sia.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Zvyšovanie zamestnanosti vo firme Štefan Píri PÍRI TRANS

Základné informácie o projekte

Názov prijímateľa: Štefan Píri PÍRI TRANS
Názov projektu: Zvyšovanie zamestnanosti vo firme

Štefan Píri PÍRI TRANS

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Hokovce 222, 935 84 Hokovce
Časový rámec realizácie projektu: 10/2010 – 05/2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 199 578,44 Euro
Ciele projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo podporiť rast a udržanie zamestnanosti vo firme Štefan Píri PÍRI TRANS v oblasti cestovného ruchu, posilnenia úlohy firmy v oblasti cestovného ruchu, podpory ďalšieho rozvoja, zvýšenia a udržania zamestnanosti.
Splnenie hlavného cieľa projektu bolo podmienené realizáciou nasledovných čiastkových cieľov:
  1. Zvýšenie počtu zamestnancov prijatím 9 nových zamestnancov.
  2. Udržanie nových zamestnancov v pracovnom pomere.
  3. Disponovanie vyškolenými ľudskými zdrojmi, nakoľko okrem nových zamestnancov boli do projektu začlenení 7, už vo firme pôsobiaci zamestnanci.

Hlavné plánované aktivity:

Aktivita 1 Tvorba nových pracovných miest

V rámci danej aktivity boli do projektu zahrnuté výdavky spojené s výberom a hodnotením zamestnancov prijatých na 9 novovytvorených pracovných miest. Výsledkom tejto aktivity bolo vypracovanie odborného posudku, ktorý špecifikoval novovytvorené pracovné miesta z pohľadu pracovných a osobnostných kompetencií, náplní práce a potrieb vzdelávania. Posudok obsahoval aj konkrétne závery z výberového konania.

Aktivita 2  Udržanie novovytvorených pracovných miest

Obsahovala výdavky na mzdové náklady 9 novoprijatých zamestnancov.

Aktivita 3 Vyškolenie zamestnancov

V tejto aktivite boli zahrnuté výdavky na vzdelávanie 9 novoprijatých a 7 pôvodných zamestnancov. Okrem nákladov na vzdelávanie boli do nej zahrnuté aj náhrady mzdových výdavkov počas účasti zamestnanca na školeniach.

Školenia boli zamerané na:

  • zvyšovanie jazykových zručností z anglického jazyka,
  • zvyšovanie jazykových zručností z nemeckého jazyka,
  • rozvoj a osvojenie si  psycho-sociálnych zručností so zameraním na  zamestnanecké zručnosti.

Zvyšovanie jazykových zručností: anglický jazyk

Účastníci zvládli základy anglickej gramatiky, základnú slovnú zásobu, frazeológiu, výslovnosť a ďalšie hovorové aktivity potrebné pre dorozumievanie sa v bežných situáciách spoločenského styku so zahraničnými turistami na Slovensku i počas pobytov v zahraničí. Úlohou vzdelávacej aktivity bolo naučiť účastníka vzdelávania správne sa anglicky vyjadrovať v každodenných situáciách na pracovisku i mimo neho, reagovať na dané podnety, naučiť sa  počúvať hovorenú reč a porozumieť jej.

Zvyšovanie jazykových zručností: nemecký jazyk

Kurz bol zameraný na komunikačné zvládnutie hovorového jazyka. Účastník sa naučil zvládať  základné životné situácie v nemeckom jazyku (predstaviť sa, na návšteve, v obchode, v reštaurácii, v hoteli, u lekára, na pošte atď.), osvojil si základy najčastejšie sa opakujúcich tém rozhovorov (napr. rodina, bývanie, voľný čas, šport, hudba, cestovanie) a zoznámil sa s vybranými reáliami v nemecky hovoriacej krajine. Cvičenia mu umožnili zvládnuť gramatiku, dôkladne si  precvičiť slovnú zásobu a nácvik potrebnej konverzácie.

Rozširovanie psycho-sociálnych zručností: rozvoj zamestnaneckých zručností

Účastník sa naučil reálne  hodnotiť seba a situáciu, v ktorej sa nachádza na pracovisku. Kurz mu umožnil identifikovať svoje možnosti, tzn. schopnosť získať o danej situácii a  sebe relevantné a správne informácie – sebahodnotenie. Ďalšou úlohou tejto vzdelávacej aktivity bolo naučiť účastníka vzdelávania zákonitostiam efektívnej interpersonálnej komunikácie a efektívne ich využívať v praxi. Zlepšenie komunikačných schopností účastníka vzdelávania sa pozitívne prejaví vo všetkých sférach jeho sociálnych vzťahov, nielen na pracovisku. Okrem toho cieľom kurzu bolo naučiť účastníkov vzdelávania identifikovať príznaky stresu a  všímať si faktory podporujúce jeho vznik a pretrvávanie, získať poznatky o spôsoboch prekonávania stresu a  prevencii tohto nežiaduceho javu. Poznatky o niektorých aspektoch psychohygieny a nácvik relaxačných metód umožnia zamestnancom podniknúť efektívne kroky týkajúce sa zvládnutie a prekonanie stresu na pracovisku, ktorý negatívne vplýva na každodenný život na pracovisku

Účastník vzdelávania musí byť schopný na základe získaných  nových vedomostí a zručností primerane sebavedomo prezentovať svoje schopnosti.

Pozornosť zo strany lektorov bola venovaná aj asertívnemu správaniu a mobbingu na pracovisku.

Ďalším cieľom vzdelávacej aktivity bolo naučiť pracovať účastníka vzdelávania so strategickými nástrojmi rozvoja ľudských zdrojov – tvorbou, realizáciou a evaluáciou vzdelávacieho plánu a samotných vzdelávacích aktivít. Kurz poskytol informácie  i o  využití informačno-komunikačných zručností v práci zamestnancov pri rozvoji zamestnaneckých zručností.

Cieľové skupiny:

Cieľovou skupinou boli zamestnanci firmy Štefan Píri PÍRI TRANS, ktorí sa dostávajú do kontaktu so zahraničnými turistami, pričom účasť v spomínaných vzdelávacích kurzoch im umožnila zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach a efektívnej komunikácii na pracovisku a mimo neho. Vybraní zamestnanci boli zaradení do vzdelávacích kurzov s cieľom zvýšiť si kvalifikáciu a udržať si svoju pozíciu  v zamestnaní.

Cieľovou skupinou boli aj noví zamestnanci, prijatí na 9 novovytvorených pracovných miest vo funkciách recepčný – recepčná (3 miesta), kuchár - kuchárka (2 miesta), čašník - servírka (2 miesta), chyžná (2 miesta) a údržbár (1 miesto).

Propagácia projektu:

Propagácia projektu bola realizovaná počas celého jeho trvania. S propagačnými materiálmi sa mohli návštevníci firmy stretnúť na:

  • vchodových dverách,
  • podnikovej nástenke vhodne umiestnenej  pri vstupe do reštauračnej, ale aj ubytovacej časti zariadenia,
  • webových stránkach,
  • v miestnosti, kde prebiehali vzdelávacie aktivity.

Okrem toho bol pri zahájení projektu publikovaný článok o zahájení projektu a jeho plánovaných aktivitách.

O názoroch turistov a návštevníkov na kvalitu služieb reštauračného zariadenia, hotelu a ním poskytovaných služieb sa vedenie podniku malo možnosť dozvedieť z realizovaného marketingového prieskumu realizovaného v roku 2011.

Členmi riešiteľského tímu boli vypracované 2 druhy dotazníkov -  zamerané na reštauračné a hotelové služby, ktoré sú nepretržite k dispozícii turistom a návštevníkom zariadenia a poskytujú vedeniu firmy okamžitú spätnú väzbu o kvalite alebo vzniknutých problémoch, ktoré je možné okamžite riešiť.

Rezervovať


Back to Top